Generelle salgsbetingelser for proroll GmbH, Hückeswagen

Status: 12.07.2011

§ 1 Anvendelsesområde

(1) Disse salgsbetingelser gælder udelukkende for iværksættere, offentligretlige juridiske personer eller offentligretlige specialforeninger i henhold til § 310, stk. 1, i den tyske borgerlige lovbog (BGB). Vi anerkender kun kundens vilkår og betingelser, der er i modstrid med eller afviger fra vores salgsbetingelser, hvis vi udtrykkeligt og skriftligt accepterer deres gyldighed.

(2) Disse salgsbetingelser gælder også for alle fremtidige forretningstransaktioner med køberen, for så vidt som der er tale om juridiske transaktioner af beslægtet karakter.

§ 2 Tilbud og indgåelse af kontrakt

Hvis en ordre skal betragtes som et tilbud i henhold til § 145 BGB, kan vi acceptere den inden for to uger.

§ 3 Udleverede dokumenter

Vi forbeholder os ejendoms- og ophavsrettighederne til alle dokumenter, som vi stiller til rådighed for kunden i forbindelse med ordreafgivelsen, f.eks. beregninger, tegninger m.m. Disse dokumenter må ikke gøres tilgængelige for tredjemand, medmindre vi giver kunden vores udtrykkelige skriftlige samtykke. Disse dokumenter må ikke gøres tilgængelige for tredjeparter, medmindre vi giver vores udtrykkelige skriftlige samtykke hertil. Hvis vi ikke accepterer bestillerens tilbud inden for fristen i § 2, skal disse dokumenter straks sendes tilbage til os.

§ 4 Priser og betaling

(1) Medmindre andet er skriftligt aftalt, er vores priser ab fabrik eksklusive emballage og plus moms til den gældende sats. Emballageomkostningerne faktureres særskilt.

(2) Betaling af købsprisen sker udelukkende på den konto, der er angivet i fakturaen. Fradrag af rabat er kun tilladt efter en særlig skriftlig aftale.

(3) Medmindre andet er aftalt, skal købesummen betales senest 10 dage efter levering. Der pålægges morarenter på 8 % over den respektive gældende basisrente p.a. Påstanden om en større skade som følge af misligholdelse er fortsat forbeholdt.

(4) Medmindre der er indgået en aftale om en fast pris, forbeholder vi os ret til at foretage rimelige prisændringer som følge af ændringer i løn-, materiale- og distributionsomkostninger for leverancer, der finder sted 1 måned eller senere efter kontraktens indgåelse.

§ 5 Modregning og tilbageholdelsesret

Kunden har kun ret til at foretage modregning, hvis hans modkrav er retligt fastslået eller er ubestridt. Kunden er kun berettiget til at udøve en tilbageholdelsesret, hvis hans modkrav er baseret på det samme kontraktforhold.

§ 6 Leveringstid

(1) Begyndelsen af den af os angivne leveringsfrist er betinget af, at kunden opfylder sine forpligtelser rettidigt og korrekt. Vi forbeholder os retten til at påberåbe os manglende opfyldelse af kontrakten.

(2) Hvis kunden er i aftagelsesforsinkelse eller groft tilsidesætter andre samarbejdspligter, er vi berettiget til at kræve erstatning for den skade, som vi har lidt i den forbindelse, herunder eventuelle ekstraudgifter. Vi forbeholder os retten til at gøre yderligere krav gældende. Hvis ovennævnte betingelser er opfyldt, overgår risikoen for hændeligt tab eller hændelig forringelse af salgsgenstanden til kunden på det tidspunkt, hvor kunden er i restance eller i skyldnerens forsinkelse med at modtage salgsgenstanden.

(3) I tilfælde af forsinkelse af leveringen, som ikke er forårsaget af os forsætligt eller ved grov uagtsomhed, er vi ansvarlige for hver fuldført uge af forsinkelsen inden for rammerne af en fast forsinkelseserstatning på 1 % af leverancens værdi, dog højst 10 % af leverancens værdi.

(4) Andre juridiske krav og rettigheder for køberen som følge af forsinket levering forbliver uberørt.

§ 7 Overdragelse af risikoen i tilfælde af forsendelse

Hvis varerne sendes til køberen på købers anmodning, overgår risikoen for hændeligt tab eller hændelig forringelse af varerne til køberen ved afsendelsen til køberen, senest når de forlader fabrikken/lageret. Dette gælder uanset, om varerne sendes fra opfyldelsesstedet, eller hvem der bærer fragtomkostningerne.

§ 8 Ejendomsforbehold

(1) Vi forbeholder os ejendomsretten til den leverede vare indtil fuld betaling af alle krav, der opstår i forbindelse med leveringsaftalen. Dette gælder også for alle fremtidige leverancer, også selv om vi ikke altid udtrykkeligt henviser til dette. Vi er berettiget til at tage salgsgenstanden tilbage, hvis kunden handler i strid med kontrakten.

(2) Så længe ejendomsretten endnu ikke er overgået til ham, er køberen forpligtet til at behandle salgsgenstanden med omhu. Han er navnlig forpligtet til for egen regning at forsikre den tilstrækkeligt mod tyveri, brand og vandskade til genanskaffelsesværdi. Hvis der skal udføres vedligeholdelses- og inspektionsarbejde, skal køberen udføre dette i god tid og for egen regning. Så længe ejendomsretten endnu ikke er blevet overdraget, skal køberen straks skriftligt underrette os, hvis den leverede vare beslaglægges eller udsættes for andre indgreb fra tredjemands side. I det omfang tredjemand ikke er i stand til at erstatte os de retslige og udenretslige omkostninger i forbindelse med et søgsmål i henhold til § 771 ZPO (tysk retsplejelov), er køberen ansvarlig for det tab, som vi har lidt.

(3) Kunden er berettiget til at videresælge de reserverede varer i den normale forretningsgang. Køberen overdrager hermed til os kundens krav i forbindelse med videresalg af varerne med ejendomsforbehold til et beløb svarende til det endelige fakturabeløb, der er aftalt med os (inklusive den gældende lovpligtige moms). Denne overdragelse gælder, uanset om de købte varer er blevet videresolgt uden eller efter forarbejdning. Kunden er også efter overdragelsen berettiget til at inddrive fordringen. Dette berører ikke vores beføjelser til selv at opkræve kravet. Vi skal dog ikke inddrive fordringen, så længe kunden opfylder sine betalingsforpligtelser af det inddrevne beløb, ikke er i betalingsforsinkelse og navnlig ikke har indgivet en begæring om indledning af en insolvensbehandling eller har stillet betalingerne i bero.

(4) Kundens behandling eller omdannelse af salgsgenstanden skal altid ske i vores navn og på vores vegne. I dette tilfælde gælder køberens forventede ret til salgsgenstanden fortsat for den omdannede genstand. Hvis salgsgenstanden forarbejdes sammen med andre genstande, der ikke tilhører os, erhverver vi medejerskab til den nye genstand i forhold til den objektive værdi af vores salgsgenstand i forhold til de andre forarbejdede genstande på forarbejdningstidspunktet. Det samme gælder i tilfælde af sammenblanding. Hvis sammenblandingen sker på en sådan måde, at kundens genstand er at betragte som hovedgenstand, anses det for aftalt, at kunden overdrager medejerskabet til os forholdsmæssigt og opbevarer den således opståede eneejer- eller medejerskabsret i sikker forvaring for os. Til sikring af vores krav mod køberen overdrager køberen os også de krav, som han får mod tredjemand som følge af sammenlægningen af forbeholdsvarerne med en fast ejendom; vi accepterer allerede nu denne overdragelse.

(5) Vi forpligter os til at frigive de sikkerheder, som vi har ret til, på kundens anmodning, for så vidt deres værdi overstiger de fordringer, der skal sikres, med mere end 20 %.

§ 9 Garanti og reklamation af mangler samt regres/producentens regres

(1) Køberens garantirettigheder forudsætter, at køberen har opfyldt sine forpligtelser til at undersøge og anmelde mangler i overensstemmelse med § 377 i den tyske handelslov (HGB). Brugsbetingelserne i det aktuelle katalog (nr. 6/2010) gælder for området hjul og hjul og udgør også grænserne for vores garanti.

Med hensyn til stole- og møbelkomponenter vil vi gerne påpege, at vi påtager os garantien for korrekt installerede komponenter i vores program, som er blevet brugt til det tilsigtede formål og ikke er blevet ændret. De produkter, der fremstilles af dem, skal opfylde retningslinjerne fra Bundesinstitut für Arbejdsmiljø und Arbeitsschutz (forbundsinstitut for arbejdsmiljø) og de respektive tyske, europæiske eller internationale standarder. Ellers er der ingen garantikrav.

(2) Krav på grund af mangler forældes 12 måneder efter levering af de varer, som vi har leveret til vores kunde. Ovennævnte bestemmelser finder ikke anvendelse, hvis der er fastsat længere frister i lovgivningen. Vores samtykke skal indhentes inden returnering af varerne.

(3) Hvis de leverede varer trods al omhu viser en mangel, som allerede var til stede på tidspunktet for risikoens overgang, skal vi efter eget valg enten reparere varerne eller levere erstatningsvarer, forudsat at manglerne anmeldes rettidigt. Vi skal altid have mulighed for at afhjælpe manglen inden for et rimeligt tidsrum. Krav i henhold til en regresret forbliver uberørt af ovenstående bestemmelse uden begrænsning.

(4) Hvis den supplerende ydelse mislykkes, kan kunden - uafhængigt af eventuelle erstatningskrav - træde tilbage fra aftalen eller nedsætte vederlaget.

(5) Krav på grund af mangler består ikke ved kun ubetydelig afvigelse fra den aftalte kvalitet, ved kun ubetydelig forringelse af brugbarheden, ved naturlig slitage samt ved skader, der opstår efter risikoens overgang som følge af forkert eller uagtsom håndtering, overdreven belastning, uegnede driftsmaterialer, mangelfuldt bygningsarbejde, uegnet byggegrund eller som følge af særlige ydre påvirkninger, som ikke er forudsat i henhold til kontrakten. Hvis køberen eller tredjemand udfører uhensigtsmæssige reparationer eller ændringer, er der heller ikke krav på mangelfrihed for disse og de deraf følgende følger.

(6) Kundens krav på udgifter, der er afholdt med henblik på efterfølgende opfyldelse, navnlig transport-, rejse-, arbejds- og materialeomkostninger, er udelukket, for så vidt udgifterne stiger, fordi de af os leverede varer efterfølgende er blevet bragt til et andet sted end kundens filial, medmindre overførslen er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse.

(7) Købers regresret over for os eksisterer kun i det omfang, at køber ikke har indgået aftaler med sin kunde, der går ud over de lovpligtige lovpligtige krav for mangler. Endvidere finder stk. 6 tilsvarende anvendelse på omfanget af køberens ret til regres mod leverandøren.

§ 10 Diverse

(1) Denne kontrakt og hele retsforholdet mellem parterne er underlagt Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning med udelukkelse af FN's konvention om internationale købsaftaler (CISG).

(2) Udførelsesstedet og det eksklusive værneting og for alle tvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt, er vores registrerede kontor, medmindre andet er angivet i ordrebekræftelsen.

(3) Alle aftaler, der indgås mellem parterne i forbindelse med gennemførelsen af denne kontrakt, er nedfældet skriftligt i denne kontrakt.

(4) Skulle enkelte bestemmelser i denne kontrakt være eller blive uvirksomme eller indeholde et smuthul, berøres de øvrige bestemmelser ikke heraf. Parterne forpligter sig til at erstatte den ugyldige bestemmelse med en lovlig bestemmelse, der så vidt muligt kommer det økonomiske formål med den ugyldige bestemmelse nærmest eller udfylder dette tomrum.

proroll GmbH

Hückeswagen

Status: 12.07.2011