Warunki użytkowania

Dostęp i korzystanie z tej strony internetowej oraz profilu google+: +prorollGmbHHückeswagen, jak również strony na facebooku: facebook/prorollNiemcy podlegają następującym warunkom. Jeśli się z nimi nie zgadzasz, prosimy nie korzystać z tej strony internetowej oraz profilu google+: +prorollGmbHHückeswagen, a także strony na facebooku: facebook/prorollNiemcy. Niniejsza witryna internetowa oraz profil google+: +prorollGmbHHückeswagen, jak również strona na facebooku: facebook/prorollNiemcy zostały stworzone przez proroll GmbH, (zwaną dalej proroll) i są przez nią aktualizowane i administrowane. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej strony internetowej i profilu google+: +prorollGmbHHückeswagen oraz strony na facebooku: facebook/prorollGermany, ogólnych warunków użytkowania, naszych ogólnych warunków handlowych, jak również warunków sprzedaży i dostawy według własnego uznania w każdej chwili i bez uprzedzenia w całości lub w części i/lub do zaprzestania ich funkcjonowania. Dlatego prosimy o ponowne zapoznanie się z nimi przy następnej wizycie w tej witrynie i na profilu google+: +prorollGmbHHückeswagen oraz na stronie facebook: facebook/prorollGermany oraz o zwrócenie uwagi na wszelkie zmiany/uzupełnienia.

Przekazanie użytkowania

Wszystkie informacje, dokumenty i ilustracje opublikowane w tej witrynie są wyłączną własnością proroll. Zezwolenie na korzystanie z nich jest udzielane pod warunkiem, że na wszystkich kopiach zostanie umieszczona informacja o prawach autorskich, że informacje będą wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych i nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych, że informacje nie będą w żaden sposób modyfikowane oraz że wszystkie ilustracje na stronie internetowej będą wykorzystywane wyłącznie wraz z towarzyszącym im tekstem.

Nota prawna: Niewiążące/Informacyjne

Treści zamieszczone na tej stronie internetowej oraz na profilach google+: +prorollGmbHHückeswagen oraz na stronie facebook: facebook/prorollGermany służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są prawnie wiążące. Zawartość stron internetowych oraz profilu google+: +prorollGmbHHückeswagen, jak również strony na facebooku: facebook/prorollGermany jest skierowana zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. Tylko ze względu na lepszy przepływ języka, w tekście użyta jest tylko jedna forma.

proroll GmbH nie ma żadnych prawnie wiążących intencji wobec użytkowników swoich stron internetowych i profilu google+: +prorollGmbHHückeswagen oraz strony na facebooku: facebook/prorollNiemcy.

Witryna i profil google+: +prorollGmbHHückeswagen oraz strona na facebooku: facebook/prorollNiemcy nie stanowią instrukcji korzystania z dostaw i usług proroll GmbH ani opisu cech produktów lub usług. Wiążące informacje, porady, zalecenia lub oświadczenia mogą być udzielane wyłącznie w odpowiedzi na konkretne zapytania.

Witryna i profil google+: +prorollGmbHHückeswagensowie strona na facebooku: facebook/prorollNiemcy są przeznaczone dla terytorium Republiki Federalnej Niemiec i zostały stworzone w oparciu o niemiecki system prawny. Nie ponosimy odpowiedzialności za to, że nasze strony internetowe i profile google+: +prorollGmbHHückeswagen i strona na facebooku: facebook/prorollNiemcy dla użytkowników z innych krajów są tam odpowiednie, użyteczne lub prawnie dozwolone.

Hiperłącza/inne odnośniki do stron osób trzecich

Strony internetowe i profil google+: +prorollGmbHHückeswagensowie der facebook-Seite: facebook/prorollNiemcy firmy Proroll GmbH zawierają hiperłącza i inne odniesienia do stron internetowych osób trzecich. Proroll GmbH nie ma wpływu na zawartość stron internetowych, do których się odwołuje, ani na aktualność i ciągłość udostępniania tych treści lub całej oferty przez daną osobę trzecią.
Proroll GmbH nie zna szczegółowo ich treści. Dlatego Proroll GmbH odcina się od tych treści i nie przyjmuje ich jako własne.

Proroll GmbH nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe, o których mowa oraz profil google+: +prorollGmbHHückeswagensowie stronę facebook: facebook/prorollNiemcy i ich zawartość.

Linki/inne odniesienia

Linki/inne odsyłacze do stron Proroll GmbH
Umieszczanie hiperłączy i innych odnośników do stron internetowych Proroll GmbH jest dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Proroll GmbH.

Ograniczenie odpowiedzialności

Proroll GmbH ponosi odpowiedzialność z tytułu umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz z tytułu gwarancji wyraźnie udzielonych przez Proroll GmbH. Proroll GmbH ponosi odpowiedzialność z tytułu lekkiego niedbalstwa tylko w przypadku naruszenia obowiązku materialnego, przy czym wysokość roszczeń odszkodowawczych jest ograniczona łącznie do przewidywalnej szkody. Wszelka dalsza odpowiedzialność jest wykluczona. Odpowiedzialność za szkody pośrednie nie jest przejmowana. Niezależnie od powyższego ograniczenia odpowiedzialności Proroll GmbH ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z utraty życia, uszkodzenia ciała i zdrowia zgodnie z przepisami ustawowymi.

Copyright

Treść, struktura i wygląd stron internetowych oraz profilu google+: +prorollGmbHHückeswagensowie der facebook-Seite: facebook/prorollNiemcy firmy Proroll GmbH są chronione prawem autorskim. Powielanie, modyfikowanie, prezentowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, publikowanie, sprzedawanie, licencjonowanie, edytowanie, udostępnianie lub wykorzystywanie informacji lub danych w jakimkolwiek celu, w szczególności wykorzystywanie tekstów, części tekstów lub obrazów (niektóre z nich zawierają prawa osób trzecich), wymaga uprzedniej pisemnej zgody Proroll GmbH.

Dane osobowe we wnioskach lub prośbach

Dane osobowe są pobierane przez Proroll GmbH tylko wtedy, gdy przekażą je nam Państwo dobrowolnie, na przykład w ramach zapytania lub w formie wniosku itp. Poprzez dobrowolne przekazanie danych wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Proroll GmbH Państwa danych osobowych w określonym celu. Dane osobowe zebrane w ramach stron internetowych i profilu google+: +prorollGmbHHückeswagensowie der facebook-Seite: facebook/prorollNiemcy firmy Proroll GmbH będą wykorzystywane bez Twojej dalszej zgody wyłącznie do przetwarzania i obsługi Twoich zapytań lub tym podobnych. Państwa dane będą przetwarzane na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Proroll GmbH ma prawo przekazać Państwa dane osobowe spółkom powiązanym (patrz poniżej), jeśli jest to konieczne do opracowania zapytania lub wniosku. W przeciwnym razie żadne dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te będą chronione w odpowiednim zakresie przed kontrolą osób trzecich i usuwane po zakończeniu procesu. Dane z aplikacji są przechowywane w celu dalszego przetwarzania niezależnie od tego, w jaki sposób dotarły do Proroll GmbH. Wnioskodawcy są o tym wyraźnie informowani w potwierdzeniu otrzymania ich wniosku. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa dane aplikacyjne były przechowywane, prosimy o pisemną informację. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość. Oczywiście w każdej chwili udzielimy informacji na temat przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych.

Stan: 03 lipca 2018 r.