Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website en het google+ profiel: +prorollGmbHückeswagen evenals de facebookpagina: facebook/prorollGermany zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en condities. Indien u het hiermee niet eens bent, verzoeken wij u geen gebruik te maken van deze website en het google+ profiel: +prorollGmbHückeswagen evenals de facebookpagina: facebook/prorollGermany. Deze website en het google+ profiel: +prorollGmbHückeswagen evenals de facebookpagina: facebook/prorollGermany werd door proroll GmbH, (hierna proroll) ontwikkeld en wordt door haar geactualiseerd en beheerd. Wij behouden ons het recht voor onze website en het google+ profiel: +prorollGmbHückeswagen evenals de facebookpagina: facebook/prorollGermany, de algemene gebruiksvoorwaarden, onze algemene voorwaarden evenals onze verkoop- en leveringsvoorwaarden naar eigen goeddunken en op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of de werking ervan stop te zetten. Wij verzoeken u daarom deze bij uw volgende bezoek aan deze website en het google+ profiel: +prorollGmbHückeswagen evenals de facebookpagina: facebook/prorollGermany opnieuw te bekijken en kennis te nemen van eventuele wijzigingen/aanvullingen.

Overdracht van gebruik

Alle op deze website gepubliceerde informatie, documenten en illustraties zijn het exclusieve eigendom van proroll. Toestemming voor het gebruik ervan wordt verleend op voorwaarde dat de auteursrechtvermelding op alle kopieën voorkomt, dat de informatie uitsluitend voor persoonlijke doeleinden wordt gebruikt en niet voor commerciële exploitatie, dat de informatie op geen enkele wijze wordt gewijzigd en dat alle illustraties op de website uitsluitend samen met de begeleidende tekst worden gebruikt.

Wettelijke kennisgeving: Niet-bindend/Informatie

De inhoud op deze website en de google+ profielen: +prorollGmbHückeswagen evenals de facebookpagina: facebook/prorollGermany dienen uitsluitend ter informatie en zijn juridisch niet bindend. De inhoud van de websites en het google+ profiel: +prorollGmbHückeswagen evenals de facebookpagina: facebook/prorollGermany zijn in gelijke mate voor vrouwen en mannen bestemd. Alleen omwille van een beter taalverloop wordt in de tekst slechts één vorm gebruikt.

proroll GmbH heeft geen juridisch bindende bedoelingen tegenover de gebruikers van haar websites en het google+ profiel: +prorollGmbHückeswagen evenals de facebookpagina: facebook/prorollGermany.

De website en het google+ profiel: +prorollGmbHückeswagen evenals de facebookpagina: facebook/prorollGermany geven geen instructies voor het gebruik van de leveringen en diensten van proroll GmbH noch beschrijvingen van producteigenschappen of dienstbeschrijvingen. Bindende informatie, advies, aanbevelingen of verklaringen kunnen alleen worden gegeven in antwoord op specifieke vragen.

De website en de google+ Profils: +prorollGmbHückeswagensowie de facebook pagina: facebook/prorollGermany zijn bestemd voor het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland en gemaakt op basis van het Duitse rechtssysteem. Wij zijn er niet aansprakelijk voor dat onze websites en de google+ profielen: +prorollGmbHückeswagen en de facebookpagina: facebook/prorollGermany voor gebruikers uit andere landen daar geschikt, bruikbaar of wettelijk toegestaan zijn.

Hyperlinks/andere verwijzingen naar sites van derden

De websites en het google+ profiel: +prorollGmbHückeswagensowie der facebook-Seite: facebook/prorollGermany van Proroll GmbH bevatten hyperlinks en andere verwijzingen naar websites die door derden worden geëxploiteerd. Proroll GmbH heeft geen invloed op de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt en heeft geen invloed op de actualiteit en voortdurende beschikbaarstelling van deze inhoud of het gehele aanbod door de betreffende derde partij.
Proroll GmbH is niet op de hoogte van de inhoud in detail. Daarom distantieert Proroll GmbH zich van deze inhoud en maakt zich deze inhoud niet eigen.

Proroll GmbH is niet verantwoordelijk voor de websites waarnaar verwezen wordt en het google+ profiel: +prorollGmbHückeswagensowie de facebookpagina: facebook/prorollGermany en hun inhoud.

Links/Andere referenties

Links/andere verwijzingen naar pagina's van Proroll GmbH
Het aanbrengen van hyperlinks en andere verwijzingen naar de pagina's van Proroll GmbH is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Proroll GmbH.

Beperking van aansprakelijkheid

Proroll GmbH is aansprakelijk voor opzet, grove nalatigheid, volgens de productaansprakelijkheidswet en voor uitdrukkelijk door Proroll GmbH verleende garanties. Proroll GmbH is slechts aansprakelijk voor lichte nalatigheid in geval van schending van een wezenlijke verplichting, waarbij de hoogte van deze aanspraken op schadevergoeding in totaal beperkt is tot de voorzienbare schade. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt niet aanvaard. Niettegenstaande de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking is Proroll GmbH aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam en gezondheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Copyright

De inhoud, structuur en vormgeving van de websites en het google+ profiel: +prorollGmbHückeswagensowie der facebook-Seite: facebook/prorollGermany van Proroll GmbH zijn door de auteurswet beschermd. Voor het reproduceren, wijzigen, presenteren, distribueren, verzenden, publiceren, verkopen, in licentie geven, bewerken, vervreemden of gebruiken van informatie of gegevens voor welk doel dan ook, in het bijzonder het gebruik van teksten, delen van teksten of afbeeldingen (waarvan sommige rechten van derden bevatten), is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Proroll GmbH vereist.

Persoonsgegevens in aanvragen of verzoeken

Persoonsgegevens worden door Proroll GmbH alleen verzameld, wanneer u ons deze vrijwillig ter beschikking stelt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag of in de vorm van een sollicitatie o.i.d. Met deze vrijwillige overdracht geeft u Proroll GmbH toestemming om uw persoonlijke gegevens voor het aangegeven doel te verwerken. De in het kader van de websites en het google+ profiel: +prorollGmbHHückeswagensowie der facebook-Seite: facebook/prorollGermany van Proroll GmbH verzamelde persoonlijke gegevens worden zonder uw verdere toestemming uitsluitend gebruikt voor de verwerking en afhandeling van uw aanvragen en dergelijke. Uw gegevens worden in de Bondsrepubliek Duitsland verwerkt. Proroll GmbH heeft het recht om uw persoonlijke gegevens door te geven aan gelieerde ondernemingen (zie hieronder) indien dit noodzakelijk is voor de verwerking van de aanvraag of sollicitatie. Anders worden geen gegevens doorgegeven aan andere derden. De gegevens zullen in passende mate tegen inzage door derden worden beschermd en na beëindiging van het proces worden gewist. Toepassingsgegevens worden voor verdere verwerking opgeslagen, onafhankelijk van de manier waarop ze Proroll GmbH bereiken. De aanvragers worden hiervan uitdrukkelijk in kennis gesteld in de bevestiging van ontvangst van hun aanvraag. Indien u niet wilt dat uw sollicitatiegegevens worden opgeslagen, verzoeken wij u ons dit schriftelijk mee te delen. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Vanzelfsprekend zullen wij te allen tijde informatie verstrekken over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen.

Status: 03 juli 2018