Algemene verkoopvoorwaarden van Northcomp GmbH, Hückeswagen

Status: 12.07.2011

§ 1 Toepassingsgebied

(1) Deze verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voor ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen in de zin van § 310 lid 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Wij erkennen voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van onze algemene verkoopvoorwaarden alleen als wij uitdrukkelijk en schriftelijk instemmen met de geldigheid ervan.

(2) Deze Verkoopvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige zakelijke transacties met de Koper, voor zover het gaat om rechtshandelingen van verwante aard.

§ 2 Aanbod en sluiting van de overeenkomst

Indien een bestelling als een aanbod in de zin van § 145 BGB moet worden beschouwd, kunnen wij deze binnen twee weken aanvaarden.

§ 3 Overhandiging van documenten

Wij behouden ons de eigendomsrechten en auteursrechten voor op alle documenten die in verband met het plaatsen van de order aan de klant worden verstrekt, zoals berekeningen, tekeningen, enz. Deze documenten mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden, tenzij wij de klant hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven. Deze documenten mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden, tenzij wij daarvoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven. Indien wij de offerte van de besteller niet binnen de termijn van § 2 aanvaarden, moeten deze documenten onverwijld aan ons worden teruggezonden.

§ 4 Prijzen en betaling

(1) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden onze prijzen af fabriek, exclusief verpakking en vermeerderd met de belasting over de toegevoegde waarde tegen het geldende tarief. De kosten van verpakking worden afzonderlijk in rekening gebracht.

(2) Betaling van de koopprijs dient uitsluitend te geschieden op de in de factuur vermelde rekening. Het in mindering brengen van een korting is alleen toegestaan met een speciale schriftelijke overeenkomst.

(3) Tenzij anders overeengekomen, dient de koopprijs binnen 10 dagen na levering te worden betaald. Achterstandsrente wordt in rekening gebracht ten bedrage van 8 % boven de respectieve toepasselijke basisrentevoet per jaar. De bewering van een hogere schade als gevolg van wanbetaling blijft voorbehouden.

(4) Tenzij een vaste prijs is overeengekomen, behouden wij ons het recht voor redelijke prijswijzigingen door te voeren als gevolg van veranderingen in de loon-, materiaal- en distributiekosten voor leveringen die 1 maand of later na het sluiten van het contract plaatsvinden.

§ 5 Verrekening en retentierechten

De klant heeft alleen recht op compensatie als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn. De klant kan een retentierecht slechts uitoefenen voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding berust.

§ 6 Leveringstermijn

(1) De aanvang van de door ons opgegeven leveringstermijn is afhankelijk van de tijdige en juiste nakoming van de verplichtingen van de klant. Wij behouden ons het recht voor ons te beroepen op niet-nakoming van de overeenkomst.

(2) Indien de klant in verzuim is met de acceptatie of opzettelijk andere verplichtingen tot medewerking schendt, zijn wij gerechtigd vergoeding te verlangen van de schade die wij in dit verband lijden, inclusief eventuele extra kosten. Wij behouden ons het recht voor om verdere vorderingen in te stellen. Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, gaat het risico van toevallige teloorgang of toevallige verslechtering van het verkochte voorwerp op de klant over op het ogenblik waarop deze in gebreke blijft met de aanvaarding of de vertraging van de debiteur.

(3) In geval van een niet door ons opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte vertraging in de levering zijn wij aansprakelijk voor elke voltooide week vertraging in het kader van een forfaitaire vertragingsvergoeding ten bedrage van 1 % van de waarde van de levering, doch ten hoogste 10 % van de waarde van de levering.

(4) Verdere rechtsvorderingen en rechten van de besteller op grond van een vertraagde levering blijven onaangetast.

§ 7 Risico-overgang in geval van verzending

Indien de goederen op verzoek van de koper naar deze laatste worden verzonden, gaat het risico van toevallig verlies of toevallige verslechtering van de goederen op de koper over bij de verzending aan de koper, ten laatste bij het verlaten van de fabriek/magazijn. Dit geldt ongeacht of de goederen worden verzonden vanaf de plaats van uitvoering en ongeacht wie de vrachtkosten draagt.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

(1) Wij behouden ons het eigendom van de geleverde goederen voor tot aan de volledige betaling van alle vorderingen uit de leveringsovereenkomst. Dit geldt ook voor alle toekomstige leveringen, zelfs indien wij hier niet steeds uitdrukkelijk naar verwijzen. Wij hebben het recht het verkochte voorwerp terug te nemen indien de klant in strijd met het contract handelt.

(2) Zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan, is de koper verplicht zorgvuldig met het verkochte voorwerp om te gaan. In het bijzonder is hij verplicht het op eigen kosten voldoende te verzekeren tegen diefstal, brand- en waterschade tegen vervangingswaarde. Indien onderhouds- en inspectiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dient de koper deze tijdig en op eigen kosten uit te voeren. Zolang de eigendom nog niet is overgedragen, dient de koper ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen indien het geleverde door derden in beslag wordt genomen of aan andere ingrepen wordt blootgesteld. Voor zover de derde niet in staat is ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een rechtsvordering volgens § 771 ZPO (Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) te vergoeden, is de besteller aansprakelijk voor de door ons geleden schade.

(3) De afnemer heeft het recht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. De koper draagt hiermee de vorderingen van de klant uit de doorverkoop van de goederen onder eigendomsvoorbehoud aan ons over ten belope van het met ons overeengekomen eindbedrag van de factuur (inclusief de toepasselijke wettelijke belasting over de toegevoegde waarde). Deze overdracht geldt ongeacht of de gekochte goederen zonder of na bewerking zijn doorverkocht. De klant blijft ook na de overdracht gerechtigd de vordering te innen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen, blijft hierdoor onaangetast. Wij zullen de vordering echter niet innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de geïnde opbrengsten nakomt, niet met de betaling in gebreke is en in het bijzonder geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure is ingediend of de betalingen niet zijn opgeschort.

(4) De verwerking of omvorming van het verkochte voorwerp door de klant gebeurt steeds in onze naam en voor onze rekening. In dat geval blijft het verwachtingsrecht van de koper op het verkochte goed van toepassing op het getransformeerde goed. Indien het verkoopsobject wordt verwerkt met andere objecten die ons niet toebehoren, verwerven wij de mede-eigendom van het nieuwe object in de verhouding van de objectieve waarde van ons verkoopsobject tot de andere verwerkte objecten op het ogenblik van de verwerking. Hetzelfde geldt in geval van vermenging. Indien de vermenging zodanig plaatsvindt dat de zaak van de klant als hoofdzaak moet worden beschouwd, wordt geacht te zijn overeengekomen dat de klant het mede-eigendom naar evenredigheid aan ons overdraagt en het aldus ontstane alleen-eigendom of mede-eigendom voor ons in bewaring houdt. Tot zekerheid van onze vorderingen op de koper draagt de koper ook die vorderingen aan ons over, die hem ten gevolge van de combinatie van de voorbehouden goederen met een onroerend goed jegens een derde toekomen; wij aanvaarden deze overdracht nu reeds.

(5) Wij verplichten ons ertoe de ons toekomende zekerheden op verzoek van de klant vrij te geven, voor zover de waarde daarvan de te waarborgen vorderingen met meer dan 20 % overschrijdt.

§ 9 Garantie en kennisgeving van gebreken, alsmede verhaalmiddelen/rechtsmiddelen van de fabrikant

(1) Garantierechten van de koper veronderstellen dat de koper naar behoren heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot inspectie en kennisgeving van gebreken overeenkomstig § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). De in de huidige catalogus (nr. 6/2010) vermelde gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebied van wielen en vormen tevens de grenzen van onze garantie.

Wat de onderdelen van stoelen en meubelen betreft, willen wij erop wijzen dat wij de garantie op ons nemen voor correct geïnstalleerde onderdelen van ons programma die voor het beoogde doel zijn gebruikt en niet zijn gewijzigd. De daaruit vervaardigde producten moeten voldoen aan de richtlijnen van het Bundesinstitut für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Bondsinstituut voor veiligheid en gezondheid op het werk) en de desbetreffende Duitse, Europese of internationale normen. Anders zijn er geen garantieclaims.

(2) Aanspraken wegens gebreken verjaren 12 maanden na levering van de door ons aan onze klant geleverde goederen. Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing indien de wet langere termijnen voorschrijft. Voorafgaand aan elke terugzending van de goederen dient onze toestemming te worden verkregen.

(3) Indien de geleverde goederen ondanks alle zorgvuldigheid een gebrek vertonen dat reeds op het tijdstip van de risico-overgang aanwezig was, zullen wij naar onze keuze ofwel de goederen herstellen ofwel vervangende goederen leveren, mits de gebreken tijdig worden gemeld. Wij zullen altijd in de gelegenheid worden gesteld het gebrek binnen een redelijke termijn te verhelpen. Vorderingen uit hoofde van een regresrecht blijven door de bovenstaande bepaling onbeperkt onverlet.

(4) Indien de aanvullende prestatie mislukt, kan de klant - ongeacht eventuele aanspraken op schadevergoeding - de overeenkomst opzeggen of de vergoeding verminderen.

(5) Aanspraken op gebreken bestaan niet bij slechts onbeduidende afwijking van de overeengekomen kwaliteit, bij slechts onbeduidende vermindering van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage alsmede bij schade die na de risico-overgang ontstaat ten gevolge van onjuiste of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond of ten gevolge van bijzondere externe invloeden die volgens het contract niet zijn voorzien. Indien de koper of derden ondeskundige reparatiewerkzaamheden of wijzigingen uitvoeren, kunnen ook hiervoor en de daaruit voortvloeiende gevolgen geen aanspraken op gebreken worden gemaakt.

(6) Aanspraken van de klant wegens kosten voor de nakoming achteraf, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten, voor zover de kosten hoger worden, omdat de door ons geleverde goederen achteraf naar een andere plaats dan de vestiging van de klant zijn gebracht, tenzij de overbrenging in overeenstemming is met het beoogde gebruik ervan.

(7) Het recht van verhaal van de koper jegens ons bestaat slechts in zoverre de koper met zijn afnemer geen overeenkomsten heeft gesloten die verder gaan dan de wettelijke dwingende vorderingen wegens gebreken. Voorts is lid 6 van overeenkomstige toepassing op de reikwijdte van het recht van regres van de Koper jegens de Leverancier.

§ 10 Diversen

(1) Op dit contract en de gehele rechtsverhouding tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

(2) De plaats van uitvoering en de exclusieve bevoegdheid en voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is onze maatschappelijke zetel, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging.

(3) Alle afspraken die tussen de partijen ten behoeve van de uitvoering van dit contract worden gemaakt, worden in dit contract schriftelijk vastgelegd.

(4) Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zijn of worden of een leemte bevatten, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De partijen verbinden zich ertoe de ongeldige bepaling te vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die het economische doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert of dit hiaat opvult.

Northcomp GmbH

Hückeswagen

Status: 12.07.2011