Ogólne warunki sprzedaży Northcomp GmbH, Hückeswagen

Stan: 12.07.2011 r.

§ 1 Zakres stosowania

(1) Niniejsze warunki sprzedaży obowiązują wyłącznie dla przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego lub funduszy specjalnych prawa publicznego w rozumieniu § 310 ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Warunki klienta, które są sprzeczne lub odbiegają od naszych warunków sprzedaży, uznajemy tylko wtedy, gdy wyraźnie wyrazimy pisemną zgodę na ich obowiązywanie.

(2) Niniejsze Warunki Sprzedaży obowiązują również dla wszystkich przyszłych transakcji handlowych z Zamawiającym, o ile dotyczą one transakcji prawnych o charakterze powiązanym.

§ 2 Oferta i zawarcie umowy

Jeśli zamówienie należy traktować jako ofertę zgodnie z § 145 BGB, możemy je przyjąć w ciągu dwóch tygodni.

§ 3 Przekazane dokumenty

Zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie do wszystkich dokumentów przekazanych klientowi w związku ze złożeniem zamówienia, takich jak kalkulacje, rysunki itp. Dokumenty te nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Dokumenty te nie mogą być udostępniane osobom trzecim, chyba że wyrazimy na to wyraźną zgodę na piśmie. Jeżeli w terminie określonym w § 2 nie przyjmiemy oferty zamawiającego, dokumenty te należy nam niezwłocznie zwrócić.

§ 4 Ceny i płatność

(1) O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, nasze ceny są cenami loco fabryka bez opakowania i powiększone o podatek VAT w obowiązującej wysokości. Koszty opakowania będą fakturowane oddzielnie.

(2) Zapłata ceny kupna następuje wyłącznie na konto podane na fakturze. Potrącenie skonta jest dopuszczalne tylko na podstawie specjalnej pisemnej umowy.

(3) O ile nie uzgodniono inaczej, cena zakupu zostanie zapłacona w ciągu 10 dni po dostawie. Odsetki za zwłokę naliczane są w wysokości 8 % powyżej odpowiedniej obowiązującej stopy bazowej p.a. Twierdzenie o wyższej szkodzie spowodowanej niewykonaniem zobowiązań pozostaje zastrzeżone.

(4) O ile nie została zawarta umowa o stałej cenie, zastrzegamy sobie prawo do uzasadnionych zmian cen w związku ze zmianami kosztów płac, materiałów i dystrybucji dla dostaw, które mają miejsce 1 miesiąc lub później po zawarciu umowy.

§ 5 Potrącenia i prawa zatrzymania

Prawo do potrącenia przysługuje klientowi tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone lub są bezsporne. Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

§ 6 Czas dostawy

(1) Rozpoczęcie podanego przez nas terminu dostawy jest uzależnione od terminowego i prawidłowego wypełnienia zobowiązań klienta. Zastrzegamy sobie prawo do powoływania się na niewykonanie umowy.

(2) W przypadku zwłoki w odbiorze lub zawinionego naruszenia przez klienta innych obowiązków współdziałania, mamy prawo żądać odszkodowania za poniesione przez nas z tego tytułu szkody wraz z dodatkowymi nakładami. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń. Jeżeli powyższe warunki są spełnione, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia przedmiotu sprzedaży przechodzi na klienta w momencie, w którym klient popadł w zwłokę w odbiorze lub zwłokę dłużnika.

(3) W przypadku zwłoki w dostawie, która nie została spowodowana przez nas umyślnie lub wskutek rażącego zaniedbania, ponosimy odpowiedzialność za każdy zakończony tydzień zwłoki w ramach zryczałtowanego odszkodowania za zwłokę w wysokości 1 % wartości dostawy, ale nie więcej niż 10 % wartości dostawy.

(4) Dalsze roszczenia prawne i prawa Kupującego z tytułu opóźnienia w dostawie pozostają nienaruszone.

§ 7 Przeniesienie ryzyka w przypadku wysyłki

Jeżeli towary są wysyłane do Nabywcy na jego żądanie, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia towarów przechodzi na Nabywcę z chwilą wysłania ich do Nabywcy, najpóźniej z chwilą opuszczenia fabryki/magazynu. Obowiązuje to niezależnie od tego, czy towar wysyłany jest z miejsca wykonania świadczenia, czy też kto ponosi koszty transportu.

§ 8 Zachowanie tytułu prawnego

(1) Zastrzegamy sobie prawo własności przedmiotu dostawy do momentu całkowitego uregulowania wszystkich należności wynikających z umowy dostawy. Dotyczy to również wszystkich przyszłych dostaw, nawet jeśli nie zawsze wyraźnie o tym wspominamy. Jesteśmy uprawnieni do odebrania przedmiotu sprzedaży, jeśli klient narusza umowę.

(2) Tak długo, jak długo nie przejdzie na niego prawo własności, kupujący jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z przedmiotem sprzedaży. W szczególności jest on zobowiązany do odpowiedniego ubezpieczenia go na własny koszt od kradzieży, pożaru i szkód wyrządzonych przez wodę według wartości odtworzeniowej. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych i kontrolnych, nabywca musi je przeprowadzić w odpowiednim czasie na własny koszt. O ile nie nastąpiło jeszcze przeniesienie własności, Zamawiający musi nas niezwłocznie poinformować pisemnie, jeśli przedmiot dostawy zostanie zajęty lub narażony na inne interwencje osób trzecich. O ile osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam kosztów sądowych i pozasądowych powództwa zgodnie z § 771 ZPO (niemiecki kodeks postępowania cywilnego), nabywca ponosi odpowiedzialność za poniesioną przez nas szkodę.

(3) Klient jest uprawniony do odsprzedaży towaru zastrzeżonego w ramach normalnej działalności gospodarczej. Zamawiający odstępuje nam niniejszym roszczenia zamawiającego z tytułu odsprzedaży towaru z zastrzeżeniem prawa własności w wysokości uzgodnionej z nami kwoty końcowej faktury (łącznie z obowiązującym ustawowym podatkiem od wartości dodanej). Niniejsze odstąpienie obowiązuje niezależnie od tego, czy zakupiony towar został odsprzedany bez lub po przetworzeniu. Klient pozostaje uprawniony do ściągania należności również po dokonaniu cesji. Nie ma to wpływu na nasze prawo do samodzielnego ściągania należności. Nie ściągamy jednak należności, dopóki klient wypełnia swoje zobowiązania płatnicze z pobranych środków, nie zalega z płatnościami, a w szczególności nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub nie wstrzymano płatności.

(4) Przetwarzanie lub przekształcanie przedmiotu sprzedaży przez klienta odbywa się zawsze w naszym imieniu i na naszą rzecz. W takim przypadku oczekiwane prawo kupującego do przedmiotu sprzedaży będzie nadal obowiązywać w stosunku do przedmiotu przekształconego. Jeżeli przedmiot sprzedaży zostanie przetworzony wraz z innymi, nienależącymi do nas przedmiotami, nabędziemy prawo współwłasności do nowego przedmiotu w stosunku obiektywnej wartości naszego przedmiotu sprzedaży do innych przetworzonych przedmiotów w momencie przetwarzania. Te same zasady obowiązują w przypadku mieszania. Jeśli mieszanie odbywa się w taki sposób, że rzecz klienta jest uważana za rzecz główną, uznaje się za uzgodnione, że klient przenosi na nas współwłasność proporcjonalnie i przechowuje dla nas powstałą w ten sposób wyłączną własność lub współwłasność w bezpiecznym miejscu. W celu zabezpieczenia naszych roszczeń wobec zamawiającego, zamawiający odstępuje nam również te roszczenia, które przysługują mu wobec osoby trzeciej w związku z połączeniem towaru zastrzeżonego z nieruchomością; cesję tę przyjmujemy już teraz.

(5) Na żądanie klienta zobowiązujemy się do zwolnienia przysługujących nam zabezpieczeń, o ile ich wartość przekracza zabezpieczane wierzytelności o więcej niż 20 %.

§ 9 Gwarancja i zawiadomienie o wadach, jak również roszczenia zwrotne/roszczenia zwrotne producenta

(1) Prawa gwarancyjne Kupującego zakładają, że Kupujący należycie wypełnił swoje obowiązki w zakresie kontroli i zgłaszania wad zgodnie z § 377 Kodeksu Handlowego (HGB). W zakresie kół i zestawów kołowych obowiązują warunki użytkowania zawarte w aktualnym katalogu (nr 6/2010), które stanowią jednocześnie granice naszej gwarancji.

W zakresie komponentów krzeseł i mebli pragniemy zaznaczyć, że przejmujemy gwarancję na prawidłowo zamontowane komponenty naszego programu, które były używane zgodnie z przeznaczeniem i nie były modyfikowane. Wytwarzane z nich produkty muszą odpowiadać wytycznym Federalnego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz odpowiednim normom niemieckim, europejskim lub międzynarodowym. W przeciwnym razie nie ma żadnych roszczeń gwarancyjnych.

(2) Roszczenia z tytułu wad przedawniają się po upływie 12 miesięcy od dostarczenia przez nas towaru do naszego klienta. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania, jeżeli prawo przewiduje dłuższe terminy. Przed odesłaniem towaru należy uzyskać naszą zgodę.

(3) Jeżeli mimo zachowania należytej staranności dostarczony towar wykazuje wadę, która istniała już w momencie przejścia ryzyka, to według naszego uznania naprawimy towar lub dostarczymy towar zastępczy, pod warunkiem terminowego zgłoszenia wady. Zawsze mamy możliwość usunięcia wady w rozsądnym terminie. Roszczenia z tytułu prawa regresu pozostają nienaruszone przez powyższe postanowienie bez ograniczeń.

(4) Jeżeli świadczenie uzupełniające nie powiedzie się, klient może - niezależnie od roszczeń odszkodowawczych - odstąpić od umowy lub obniżyć wynagrodzenie.

(5) Roszczenia z tytułu wad nie istnieją w przypadku nieznacznego odchylenia od uzgodnionej jakości, w przypadku nieznacznego pogorszenia użyteczności, w przypadku naturalnego zużycia oraz w przypadku szkód, które wystąpią po przeniesieniu ryzyka w wyniku nieprawidłowego lub niedbałego obchodzenia się z towarem, nadmiernego obciążenia, nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych, wadliwych prac budowlanych, nieodpowiedniego podłoża budowlanego lub w wyniku szczególnych oddziaływań zewnętrznych, których nie uwzględniono w umowie. Jeśli zamawiający lub osoby trzecie przeprowadzą niewłaściwe prace naprawcze lub modyfikacje, to również z tego tytułu i wynikających z tego konsekwencji nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wad.

(6) Roszczenia klienta z tytułu nakładów poniesionych w celu późniejszego wykonania świadczenia, w szczególności kosztów transportu, podróży, robocizny i materiałów, są wykluczone, o ile nakłady te wzrosną z powodu późniejszego przeniesienia dostarczonego przez nas towaru do innego miejsca niż siedziba klienta, chyba że przeniesienie to jest zgodne z jego przeznaczeniem.

(7) Prawo Zamawiającego do regresu wobec nas istnieje tylko wtedy, gdy Zamawiający nie zawarł ze swoim klientem żadnych umów wykraczających poza ustawowe obowiązkowe roszczenia z tytułu wad. Ponadto, ust. 6 stosuje się odpowiednio do zakresu prawa regresu Nabywcy wobec Dostawcy.

§ 10 Różne

(1) Do niniejszej umowy i całego stosunku prawnego pomiędzy stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

(2) Miejscem wykonania umowy i wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest nasza siedziba, chyba że w potwierdzeniu zlecenia podano inaczej.

(3) Wszystkie uzgodnienia dokonane między stronami w celu realizacji niniejszej umowy są zawarte w formie pisemnej w niniejszej umowie.

(4) Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy są lub staną się nieskuteczne lub zawierają lukę prawną, pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone. Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia postanowieniem prawnie dopuszczalnym, które w możliwie największym stopniu będzie odpowiadało celowi gospodarczemu nieważnego postanowienia lub wypełni tę lukę.

Northcomp GmbH

Hückeswagen

Stan: 12.07.2011 r.